Munchmuseet

Teleskoptribune + blokkvegg: 1 stk Master Tribune + 2 stk BV85

Fotograf: bygg.no/Trond Joelson
Fotograf: bygg.no/Trond Joelson
Ă…rstall:

2019

Sted:

Oslo

Munchmuseet

2 stk blokkvegger, 1 stk BV85/41 + 1 stk BV85/41.
1 stk Master Teleskoptribune med 272 stk Master Gravity stoler.

Sunnfjord Hotell

2021

Teleskoptribune + blokkvegg: 1 stk Master Teleskoptribune + 1 stk BV110/57

Rull til toppen